BahaKubanpic 300x300

Kuban, Baha (....-....)

...... yılında ,,,,,,,,,,

Kuban, Baha, Dr.

Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 25 Ağustos 2006 tarihli 1014'ncü sayısında yayımlanmıştır.

Latin Amerika ülkelerinin ticaret örgütü olan MERCOSUR Mayıs 2006’da toplandığında 10 ülkenin bakanları ve hükümetleri bilim, teknoloji ve yenilik (inovasyon) alanında ortak bir strateji belirlemeye karar verdiler ve ekonomik gelişmenin motorunun teknolojik yenilik olduğunu yeniden vurguladılar....

makalenin devamı....

"Brezilya Dersleri; Siyasetten Sonra Teknoloji Politikasında da Latin Rüzgarı mı?" EK1

"Brezilya Dersleri; Siyasetten Sonra Teknoloji Politikasında da Latin Rüzgarı mı?" EK2

Kuban, Baha, Dr. Arşivinden

Avrupa Bilimi Sosyal Forumu’nca Avrupa Parlamentosu üyelerine yazılan 04.04.2005 tarihli mektup ve ekindeki dilekçe

Avrupa Bilimi Sosyal Forumu (European Science Social Forum; ESSF) Avrupa Parlamentosu Üyelerine Yapılan 7’nci Çerçeve Program’la ilgili Çağrı Avrupa Bilimi Sosyal Forumu 16 Kasım 2004’te Londra’da toplandığında, yüzlerce kuruluş, örgüt ve sivil toplum kuruluşundan binlerce kişi savaş, barış, emperyalizm ve dayanışma temalarını içeren çok sayıda doğrudan siyasi temanın yanı sıra, toplum ve bilim alanına daha yakın bazı konuları da masaya yatırdı.

makalenin devamı...

Kuban, Baha, Dr. Arşivinden

TÜBİTAK-MAM"Kritek 2001"Kritik Teknolojiler Sempozyumu,TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Gebze

1. Giriş Toplumun teknik ile ilişkisine bakışı, kuşkusuz son yarım yüzyılda önemli değişiklikler geçirmiştir. Teknoloji ve toplum ilişkisi her dönemde belirleyici olmakla birlikte, günümüzde teknolojik toplum nitelemesinin her zamankinden daha fazla ağırlık taşıdığı söylenebilir.

makalenin devamı....

Kuban, Baha, Dr. Arşivinden

İkinci Sarıgerme Güneşten Elektrik Enerjisi Çalışma Grubu Raporu . / 4-7 Eylül 2001

Giriş 2. Sarıgerme Güneşten Elektrik Enerjisi Çalışma Grubu 4-7 Eylül 2001 tarihlerinde Sarıgerme İberotel’de toplandı. Toplantının amacı, daha ilk duyuruda açıklandığı gibi Türkiye için bir ‘Ulusal Güneş Pili Stratejisi’ ortaya koymak için ilk adımları atmaktı.....

makalenin devamı ....

Kuban, Baha, Dr. ve Semih İşevi

Kuban, B. ve Semih İşevi, "Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Demokrasi; Enformasyon Çağında Yetişkinler için Masallar", (in) Türkiye Kütüphanecilik Derneği, ‘21.Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu’ Sempozyumu, 19-20 Nisan 2001, Hatay, s.142-145

Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Demokrasi; Enformasyon Çağında Yetişkinler için Masallar Baha Kuban Semih İşevi Türkiye Kütüphanecilik Derneği ‘21.Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu’ Sempozyumu 19-20 Nisan 2001, Hatay Küreselleşme doludizgin sürüyor.

makalenin devamı.....

Kuban, Baha, Dr. ve Semih İşevi

Kuban, B., “Teknolojik Determinizm ve Teknolojinin Toplumsal Denetimi”, (in) Ansal, Hacer and Deniz Çalışır, (Eds), Science, Technology and Society Symposium / Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Toplum Sempozyumu, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü / Institute of Social Sciences Publication, No:1, İstanbul, 1999. /14-15 Nisan 1999

Teknolojik determinizm, teknolojinin toplumsal referanslara başvurmadan açıklayabileceğimiz 'otonom' ya da bağımsız bir mantığı, bir 'özü'1 bulunduğu kabulüne dayanır. Teknoloji yalnızca hizmet ettiği amaç açısından toplumsal addedilebilir. Bu tavrın iki temel bileşeni;
 Teknik değişimin basit tasarımlardan karmaşıklara doğru lineer bir gelişme çizgisi izlediği, ve bu gelişme boyunca belirgin aşamalardan geçtiği,
 Toplumsal kurumların teknik değişimin dayattığı biçimleri aldığı, savlarıdır......

makalenin devamı...